Water Recycle

BENIFITS FOR ENVIRONMENT

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
Preserve the planet รักษ์โลก
Reduce greenhouse gases ลดก๊าซเรือนกระจก
Decrease diversion of freshwater ลดความผันผวนของแหล่งน้ำจืด
Enhance wetlands & riparian habitats เพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์

SAFE & BEAUTIFUL COMMUNITIES

ประโยชน์ต่อชุมชนที่ปลอดภัยและความงดงาม
Neighbor friendly เป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน
Increase freshwater เพิ่มปริมาณน้ำจืด
Eliminate waterborne disease กำจัดโรคทางน้ำ
Enhance the quality of life ยกระดับคุณภาพชีวิต

THE CIRCULAR ECONOMY

เศรษฐกิจหมุนเวียน
Reduce water supply cost ลดต้นทุนค่าน้ำ
Energy saving ประหยัดพลังงาน
Meet water demands ตอบสนองความต้องการน้ำ
No worry on water shortage ไม่ต้องกังวลกับปัญหาขาดแคลนน้ำ
No discharge fee/tax ไม่มีค่าธรรมเนียม/ภาษีน้ำทิ้ง

การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WATER REUSE)

เป็นระยะเวลานานมาแล้วที่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ สิ่งทอ และโรงงานอื่นๆ ได้มีการนำน้ำกลับมาวนใช้ใหม่ในกระบวนการน้ำหล่อเย็น และตั้งแต่ปี 2004 เมื่อมีการตีพิมพ์ Guildelines for Water Reuse โดย United States Environmental Protection Agency (EPA) การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้แพร่หลายมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร รวมถึงการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า

ตัวอย่างการนำ Reclaimed Water มาใช้ในอตุสาหกรรม
1.หอหล่อเย็น (Cooling Tower)
2.น้ำ Makeup สำหรับหม้อต้ม (Boiler Water Makeup)
3.น้ำ By-product จากการกลั่นน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ (Produced Water from Oil and Natural Gas Production)
4.การใช้ซ้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (High-Technology Water Reuse)
5.กระบวนการเตรียมอาหาร (Prepared Food Manufacturing)
6.หอควบคุมมลพิษอากาศ(Wet Scrubber)
7.ม่านน้ำห้อง Paint Room

WATER RECYCLE

เรามีเวลาเหลือเพียง 7 ปี ที่จะถึงขีดจำกัดภาวะโลกร้อน การใช้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด ตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (The Circular Economy) คงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราสามารถเยียวยาโลกได้อย่างทันการณ์

การนำน้ำเสีย(Wastewater)หรือน้ำทิ้ง(Discharge)จากกระบวนการผลิตมาปรับปรุงคุณภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลน้ำ (Water Recycle) ถือเป็นวิธีอันชาญฉลาดวิธีหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับหลักการ The Circular Economy

เอซเคน มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclaimation, Wastewater Recycle, Discharge Recycle) ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ท่านได้มีส่วนในความรับผิดชอบกับการผลิตที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประหยัดงบประมาณในการซื้อน้ำ เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การใช้ประโยชน์น้ำรีไซเคิล (Recycled Water Usages)

·   การเกษตร (Agriculture)

·   ภูมิทัศน์ (Landscape)

·   สวนสาธารณะ (Public parks)

·   ชลประทานสนามกอล์ฟ (Golf course irrigation)

·   ระบบน้ำหล่อเย็นในโรงงาน เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่น (Cooling water for plants such as Power Plant, Refineries)

·   ระบบน้ำในกระบวนการผลิตต่างๆ (Industrial processing water)

·   ชำระล้าง (Toilet flushing)

·   ควบคุมฝุ่นละออง (Dust control) 

·   กิจกรรมการก่อสร้าง (Construction activities)

·   การผสมคอนกรีต (Concrete mixing)

·   ทะเลสาบเทียม (Artificial lakes)

·      อัดประจุน้ำบาดาล (Recharging ground water) เพื่อเติมน้ำเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลและช่วยป้องกันการบุกรุกของน้ำเค็มในพื้นที่ชายฝั่ง

·   เติมน้ำผิวดิน (Augmenting surface water reservoirs)

About aceken

We are an environmental engineering firm. Aceken introduces water, wastewater and water recycling systems as engineering, procurement and construction (EPC), Turn Key project, expert and professional services. Leader of state-of-the-art technology, sustainable solutions and competitive price.

aceken สำนักงานใหญ่

 • m. 062-449-1000
 • t. 02-1598010
 • f. 02-5111845
 • info@aceken.com
 • Line ID : acekensiam

ACE SUCCESSES

 • Backwash
  Backwash

  Backwash

 • Water Recycle
  Water Recycle

  Water Recycle

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Chlorine
 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank
  ถังกรองน้ำแรงดันสูง

 • RO Plant
  RO Plant

  RO Plant

 • Micron Filter
  Micron Filter
 • Activated Carbon Tank
  Activated Carbon Tank

  pressure tank

 • Remove old tank
  Remove old tank

  Remove old tank

 • MF
  MF

  MF

 • Top Distributor
  Top Distributor

  Top Distributor ท่อกระจายน้ำ

 • Filter Nozzle
  Filter Nozzle

  Filter Nozzle

 • Reclaimed Water
  Reclaimed Water

  Reclaimed Water

 • Activated Carbon System
  Activated Carbon System

  Activated Carbon System for SME

 • Pressure Tank
  Pressure Tank

  Pressure Tank for RESIN, Activated Carbon, Multimedia

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Activated Carbon Tower
  Activated Carbon Tower

  Activated Carbon Tower

 • Wastewater treatment
  Wastewater treatment

  Wastewater treatment

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Gigantic Valves
  Gigantic Valves

  Gigantic Valves

 • Pressure tank
  Pressure tank

  Pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement
  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Spent media disposal
  Spent media disposal

  Spent media disposal by 101 factory
  สารกรองใช้แล้ว กำจัดโดยโรงงาน 101

 • Premium pressure tank
  Premium pressure tank

  Premium pressure tank

 • Media Replacement
  Media Replacement

  เปลี่ยนถ่ายสารกรองน้ำ

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ตรวจสอบ ซ่อมถัง

 • Repair Tank
  Repair Tank

  ซ่อมถังทนแรงดันสูง

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement 

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  เทอร์โบโบลวเวอร์

 • Water Treatment Plant
  Water Treatment Plant

  Water Treatment Plant

 • Media Replacement
  Media Replacement

  Media Replacement

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower

 • TURBO BLOWER
  TURBO BLOWER

  Turbo Blower